*menu_about *menu_services logo Geo topics *menu_application Contact

Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden

Offertes; Producten en leveringen


1/ Behoudens andersluidende vermelding zijn de contracten ondertekend op onze zetel te Wavre.


2/ De technische gegevens vermeld op de fiches zijn gemiddelde waarden die de kwaliteit van de producten vertegenwoordigen. Er kunnen zich afwijkingen voordoen. Het is aan de verbruiker die gegevens na te zien. In geen enkel geval kan Géo-Topics verantwoordelijk gesteld worden bij een verkeerd gebruik van de producten.


3/ De algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant.


4/ Worden als geval van overmacht beschouwd alle gebeurtenissen die niet voorzienbaar zijn bij de ondertekening van het contract

 

Betalingen


1/ Behoudens andersluidende vermelding zijn onze facturen contant betaalbaar op onze zetel te Wavre.

De niet-betaling van één enkele factuur of wissel op de vervaldag maakt alle andere facturen en wissels, zelfs niet op vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, opeisbaar.
Mocht er gegronde twijfel ontstaan omtrent de juiste nakoming van de verplichtingen vanwege de koper, dan is deze gehouden om op eerste verzoek zekerheidstelling te verlenen.


2/ Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de aanrekening van een rente ad 1,5 % per maand.

In geval van niet-gerechtvaardigde of gedeeltelijke ontstentenis van betaling niettegenstaande rappel, zal de schuld daarenboven worden vermeerderd met 15 % van het bedrag van de factuur of van de wissel met een minimum van 250 Euro als vaste vergoeding voor de geleden schade en met eventuele gerechtskosten.
In geval van betalingsachterstal, kunnen wij onder andere de uitvoering van de lopende bestellingen en alle verplichtingen ten opzichte van de koper opschorten of teniet doen en dit zonder ingebrekestelling, noch juridische tussenkomst met schadeloosstelling.


3/ Elke factuur zal als aanvaard worden beschouwd bij ontstentenis van een schriftelijke en precieze klacht, verzonden per aangetekende brief binnen 8 dagen na ontvangst ervan.


4/ De geleverde producten blijven onze eigendom tot de prijs volledig betaald is.


5/ Alleen de Rechtbanken van Brussel zijn alleen bevoegd om uitspraak te doen in alle eventuele geschillen, waarbij alleen de Belgische wetgeving alleen geldt. De verkoper behoudt zich het recht voorom zich tot iedere andere bevoegde rechtbank te richten.